دانشگاه تبریز
شماره پیامک سامانه : 3000893131  
 

مراحل و زمان بندی ثبت نام اینترنتی خوابگاه دانشگاه تبریز

ویژه دانشجویان ورودی جدید نیمه  دوم (بهمن ماه) روزانه پسر و دختر  سال تحصیلی 91-90

 

در صورت مشاهده خطای نامعلوم، جزئیات خطا ، نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی خود را به پشتیبانی سامانه به آدرس ایمیل taghvajou@palizafzar.com  اطلاع رسانی نمایید.