دانشگاه تبریز
شماره پیامک سامانه : 3000893131  
 

ورود به سامانه

به منظور ورود به سامانه، نام کاربری (شماره دانشجویی) و رمز عبور  ( کدملی به صورت پیش فرض ) تعریف شده است.

در صورت بروز خطای نامعلوم  مراتب را به مدیر سامانه اعلام نمایید.

 

متقاضیان ورودی جدید ثبت نام در خوابگاه از این لینک اقدام نمایند

در صورت مشاهده خطای نامعلوم، جزئیات خطا ، نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی خود را به پشتیبانی سامانه به آدرس ایمیل taghvajou@palizafzar.com  اطلاع رسانی نمایید.