دانشگاه تبریز
شماره پیامک سامانه : 3000893131  
 
آخرین اطلاعیه های خوابگاه:  
شماره اطلاعیه عنوان اطلاعیه
80 مراحل و زمانبندی ثبت نام اینترنتی خوابگاه دانشگاه تبریز ویژه دانشجویان روزانه جدید الورود مقطع دکتری مشاهده
81 مراحل و زمانبندی ثبت نام اینترنتی خوابگاه دانشگاه تبریز ویژه دانشجویان روزانه جدید الورود مقطع کارشن مشاهده
82 مراحل و زمانبندی اسکان دانشجویان ورودی قدیم در سال تحصیلی 94- 93 مشاهده
83 مراحل و زمانبندی ثبت نام اینترنتی خوابگاه دانشگاه تبریز ویژه دانشجویان روزانه جدید الورود مقطع کارشن مشاهده


در صورت مشاهده خطای نامعلوم، جزئیات خطا ، نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی خود را به پشتیبانی سامانه به آدرس ایمیل taghvajou@palizafzar.com  اطلاع رسانی نمایید.