دانشگاه تبریز
شماره پیامک سامانه : 3000893131  
 
آخرین اطلاعیه های خوابگاه:  
شماره اطلاعیه عنوان اطلاعیه
97 راهنمای واریز اجاره بهای خوابگاه برای سال تحصیلی 94- 93 مشاهده


در صورت مشاهده خطای نامعلوم، جزئیات خطا ، نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی خود را به پشتیبانی سامانه به آدرس ایمیل taghvajou@palizafzar.com  اطلاع رسانی نمایید.