دانشگاه تبریز
شماره پیامک سامانه : 3000893131  
 
آخرین اطلاعیه های خوابگاه:  
شماره اطلاعیه عنوان اطلاعیه
87 راهنمای واریز اجاره بهای خوابگاه برای 94-93 مشاهده
89 آدرس و هزینه خوابگاههای خودگردان یک ترم تحصیلی 94-93 مشاهده
90 دانشجویان شبانه سال های قبل مشاهده
91 مقررات خوابگا های دانشجویی مشاهده


در صورت مشاهده خطای نامعلوم، جزئیات خطا ، نام، نام خانوادگی، شماره دانشجویی خود را به پشتیبانی سامانه به آدرس ایمیل taghvajou@palizafzar.com  اطلاع رسانی نمایید.